10     20    30    40    50     
GCCGAGCCUCUUCAACG--|    UG UA  G    G  G  GGACAU 
          CGGUGCCCG GG CCCU UAGAACC AAU UGU   G
          GCUACGGGU CU GGGG GUCUUGG UUG ACA   C
GUGGCCUAUCUACCGCCCA^    GU GA  -    G  G  CGACUU 
    110    100    90     80    70    60